1993-2011: Pla Parcial XIV La Masieta, Rincon del Cesar, Creixell (en desenvolupament)

L’any 1999 es va presentar a l’Ajuntament de Creixell el document de desenvolupament del Pla Parcial n.XIV de Creixell.

El dia 11 de gener de 2001 L’Agència Catalana de l’Aigua va demanar que: “L’Ajuntament ha de fer un estudi de la totalitat de la conca del barranc de la Masieta. Una vegada acceptada la solució el Pla Parcial s’haurà d’adaptar a la mateixa”.

El 23 d’Octubre de 2002 l’Ajuntament de Creixell aprova el “Complement al Pla Director d’endegament del Torrent de la Masieta i del Desgüàs d’aigües pluvials en el vessant oest de Creixell, Xarxa de col·lectors de Pluvials” redactat per l’enginyer de camins canals i ports Marc Dalmau i Figueres, col·legiat n. 10.855 i posteriorment és ratificat per l’Agència Catalana d’Aigües.

Tramitació a la unitat d’enginyeria de la demarcació de Tarragona de l’Agencia Catalana de l’Aigua del Pla Director d’endegament del Torrent de la Masieta i del Desgüàs d’aigües pluvials en el vessant oest de Creixell

El dia 22 de juliol de 2004 l’Ajjuntament Solicita a l’ACA que emeti un informe i s’inicia l’expedient UDPH2004003701

El dia 13 de setembre de 2004 l’ACA emet informe desfaborable demanant l’Estudi hidrològic i hidràulic d’adaptació del PP XIV El Racó del Cesar al Pla Director d’endegament del torrent de la Masieta al terme de Creixell.

El dia 6 de març de 2009 es presenta el document anterior

El 15 de maig de 2009 l’Ajuntament de Creixell tramet informe del 19 de març de 2009 de l’Agència Catalana de l’Aigua d’adaptació del Pla Parcial al Pla Director d’endegament del Torrent de la Masieta i del Desgüàs d’aigües pluvials en el vessant oest de Creixell en el que es demana: “Un certificat emès per l’administració responsable …on s’asseguri de que disposa…de recursos suficients….”…”Certificat de la gestora de la xarxa de sanejament on aniran a parar les aigües residuals i pluvials conforme aquesta pot assumir els cabals previstos pels usos que es donin al Pla Parcial”