PLA DE MILLORA URBANA

2009-2012: Pla especial de Millora Urbana del solar del Passeig de l’Estació n. 1 d’Alcover, substituït pel nou PGOUM

El pla de millora que es presenta a tràmit, pretén la regularització d’una situació existent, (d’acord amb la resolució judicial dictada) amb una nova definició de l’ordenació de volums, assenyalar noves alineacions i rasants i cedir part del terreny per a espai públic.

Les NNSS vigents, assenyalen la zona com a sòl urbà amb clau 8a, amb planta baixa i dues plantes pis, amb unes determinades alineacions a la zona d’espai lliure entre el Passeig de l’Estació, l’Avinguda de Montblanch i el Cercle els Amics.

En data 28.1.2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (expedient 2003/010430/T) va aprovar definitivament una modificació puntual de les NNSS, que entre d’altres modificava el contingut de l’article 12 que fa referència a les condicions d’edificació de les edificacions de Grau 1, (8a), supeditant-ne la publicació a la presentació d’un text refós. Aquesta modificació consistia bàsicament en permetre una planta més en edificis que donessin a places, avingudes, passeigs amb una façana mínima de 15,00 metres i sense superar en cap cas l’alçada de 12,45 metres equivalent a PB+3P, ni modificar l’edificabilitat permesa inicial, sempre amb la redacció d’un Pla de Millora Urbana que justifiqui la seva oportunitat.

2006-2012: Pla Especial de Millora Urbana n. 1 de Mont-roig. (en desenvolupament)

L’any 2005 més del 50% dels propietaris del PERI I de Mont-roig encarrega el desenvolupament del Pla que queda aturat per la Revisió del Pla General de Mont-roig, posteriorment s’atura el desenvolupament per la crisis. En el nou planejament es va substituir la previsió d’edificació d’illa tancada a illa oberta amb les plantes baixes ocupant tota la illa, creant així un major qualitat al aprofitament del pati interior d’illa.