2000-2011: Projecte de compensació del PP-XIV de Creixell (en desenvolupament)

Per tal de fer viable el projecte d’urbanització del Polígon cal posar d’acord a 4 propietaris. Cadascun d’ells amb unes necessitats i interessos diferents. La superfície del polígon és d’aproximadament 12,5 Ha. l’edificabilitat màxima de 3.200 m2 repartits en 55 habitatges en plurifamiliar i 288 en unifamiliar, el que resulta un promig inferior a 100 m2 per habitatge.